Havnereglement

HAVNEREGLEMENT
FOR
MOELV  BÅTFORENING
Vedtatt på årsmøte 28.04.97, endret årsmøte 07.03.2006

§ 1  BÅTPLASS
Kun medlemmer har rett til båtplass i havna. Båteieren skal bruke den anviste plassen, men må akseptere å bytte plass etter havneansvarliges anvisning ved bytte til annen båtstørrelse eller når reparasjoner, reguleringer eller andre forhold i havna tilsier det. I spesielle situasjoner, som f.eks. ved særlige værforhold, kan båteier bli henvist til annen plass midlertidig.
§2  AVGIFTER
Avgifter som er bestemt av årsmøtet, forfaller til betaling før båtplass blir anvist. Ved anvisning av båtplass, sjøsetting og ilandsetting, kan havneansvarlig påse at alle avgifter er betalt. Båter som det ikke er betalt skyldig avgift for, eller som er plassert i strid med havneansvarliges anvisninger eller uten hans tillatelse, kan bli forlangt fjernet.
Utlån, framleie e.l. av bryggeplass, kun til medlemmer, avgjøres av styret. Hvis det ikke etterkommes, kan havneansvarlige fjerne båten på båteiers ansvar og kostnad. Alle båteiere skal ha ansvarsforsikring på sin båt.
§3  FORTØYNINGER ETC.
Båteier plikter å holde forsvarlige fortøyninger med tilstrekkelige fester og fendere. Utskifting av utstyr kan forlanges av havneansvarlige og må utføres omgående.
§4  SKADER
Havneansvarlige skal straks melde fra til styret hvis det skjer skade på bryggene eller annet utstyr som tilhører båtforeningen. Det skal avholdes skadetakst, og den som har forårsaket skaden er forpliktet til å erstatte denne med mindre skaden skyldes et hendelig uhell.
Det avgjøres i hvert enkelt tilfelle hvem som er erstatningsansvarlig. Båteiere som påfører andre båter i havna skader må erstatte disse.
Hvis skyldspørsmålet er fastslått og skadevolderen ikke erstatter skaden, skal dette meldes skriftlig til styret umiddelbart. Vedkommende fratas da båtplassen og ekskluderes som medlem.
Husk registrering og forsikring. Det kan gjøre en kinkig situasjon lettere for alle parter. Klage over forholdene i havna skal alltid leveres skriftlig til styret snarest mulig.
§5  KJØRING I HAVNEBASSENGET
Inn- og utkjøring i havna skal foregå med sakte fart, maks 3 knop, og forsiktighet skal utvises så ikke andre båter sjeneres. Ingen må unødig oppta bryggepartier som er beregnet på service-innretninger eller gjesteplasser.
§6  ORDEN, VAKT OG DUGNAD
Det er ikke lov å kaste avfall, tømme spillolje eller annet forurensende i havneområdet. Spesialavfall som f.eks. spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet og leveres på egen mottakstasjoner. Husk miljøet ! Ingen må forlate båtplassen sin før alt er i orden.
Alle endringer eller påbygg på bryggene utenom vanlig vedlikehold skal tas opp med styret på forhånd. Løse installasjoner, joller, gummibåter eller lignende må ikke legges på bryggene eller forlates på steder hvor de er til hinder eller sjenanse for andre.
Alle medlemmer plikter å delta i vakthold og arbeid med utbygging, vedlikehold o.a. i havneområdet.
Styret kan ilegge passende bot (frikjøp) til de som ikke deltar i pålagt vakt eller dugnad.   
§7  TILSYN
Alle båteiere skal sørge for regelmessig tilsyn av båten. Hvis det oppstår spesielle værforhold som f.eks. flom eller sterk vind, må båteieren forsikre seg om at alt er i orden. Tilsyn må også foretas når båten ligger i opplag. Trygghet og sikkerhet ligger i godt og solid utstyr. Båthavnen har vakt i sommerhalvåret, men dette fratar ikke båteieren ansvar.
§8  VINTEROPPLAG
Opplagsavgiften skal være betalt før heising finner sted.
Båteier plikter å holde solid støttemateriale og har selv ansvaret for båten også under opplag. Følg med på oppslagstavlene når heising finner sted.
§9  OPPRYDDING
Ved utsetting skal båteieren rydde ordentlig på plassen der opplag har funnet sted. avfall skal fjernes umiddelbart fra området. Husk at spesialavfall skal leveres på egne mottakstasjoner. Opplagsmateriell skal fjernes fra området.
Havneansvarlig kan påpeke dårlig utført oppryddingsarbeid. Båter som ikke med gyldig grunn eller etter særskilt avtale er fjernet 15. juni, kan forlanges flyttet av styret. Hvis båteier ikke etterkommer et slik krav, kan styret besørge fjerning av båten på båteiers ansvar og kostnad. Det samme gjelder båter som er kondemnert eller skal kondemneres.
Spesielle værforhold kan endre rutiner eller tidsfrister, følg derfor nøye med på oppslagstavlene.
§10  UTLÅN AV MATERIELL
Foreningens materiell, utstyr o.l. kan utlånes mot kvittering.
Den som låner utstyret, er ansvarlig for at det leveres tilbake i samme stand som da det ble lånt. Tap eller ødeleggelse skal erstattes av låntaker med mindre det kan dokumenteres at det har skjedd ved et hendelig uhell.
§11  BILER, TILHENGERE O.L.
Ferdsel med biler eller andre motorkjøretøyer på havneområdet må skje uten sjenanse for andre.
Skilter og andre anvisninger skal respekteres. Parkering gjøres på oppmerkede plasser, og unødig parkering i havneområdet skal ikke skje.
Tilhengere skal ikke forlates på havneområdet.
Havneansvarliges anvisninger skal følges.
§12  GJESTER
Gjester er velkomne til Moelv Båthavn.
Gjestende båtfolk skal følge havnereglementet og rette seg etter havneansvarliges og/eller vaktens instruksjoner på lik linje med medlemmer.
§13  INFORMASJON
Vedtektene og havnereglementet skal være tilgjengelig for alle medlemmer, og alle skal gjøre seg kjent med innholdet i disse. Havnereglementet skal finnes på oppslagstavlene.
Vedtektene og havnereglementet utdeles til nye medlemmer, og sendes ut til alle medlemmer ved store endringer, ved behov eller på forespørsel.
Alle skal følge med på oppslagstavlen regelmessig for å få viktig informasjon fra foreningen.
§14  FORENINGENS ANSVAR
Moelv Båtforening er ikke ansvarlig for tap eller skader som blir påført medlemmene, deres båter eller annet utstyr mens det befinner seg i havneområdet. All ferdsel i dette området skjer på eget ansvar. Alle som ferdes i havneområdet, skal følge anvisninger som gis av havneansvarlige, vakter eller foreningens styre. Hvis du forsikrer utstyret ditt, er du bedre sikret mot problemer hvis uhellet er ute.
§15  ENDRINGER I HAVNEREGLEMENTET
Ved større endringer av havnereglementet skal dette godkjennes av årsmøtet. Mindre endringer foretas av styret og legges fram for årsmøtet til orientering.