Vedtekter

VEDTEKTER
FOR
MOELV  BÅTFORENING
STIFTET 1.MARS 1968

Revidert på årsmøtet 2. mars 2005§ 1  NAVN
Foreningens navn er Moelv Båtforening.
Dens sete er i Moelv.
§2 FORMÅL
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med båt og båtliv og ivareta foreningens havn og opplagsplasser. Iverksette årsmøtets vedtak samt ha ansvar for den daglige driften av foreningen, herunder innkreving av kontingent, havneavgift og eventuelle andre avgifter.
Medlemmene skal gå foran som eksempel på godt båtvett.
§3 LEDELSE
Foreningens høyeste organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre valgt av årsmøtet. Formannen eller to styremedlemmer sammen forplikter foreningen.
§4 ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel.
Alle medlemmer som har betalt kontingent ved siste årsskifte eller er registret som medlem før årsmøtet har stemmerett og er valgbare til verv. Innkomne saker må være styret i hende minst 6 dager før møtet. Ingen andre saker enn de lovbestemte  kan behandles på årsmøtet.
Årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. Allikevel krever vedtektsendringer 2/3 flertall regnet av årsmøte deltagerne. Ingen kan la seg representere ved fullmakt.
Årsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkallingen, valg av dirigent og referent.
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap og budsjett
5. Fastsettelse av kontingent, havneavgifter  og ev. andre avgifter.
6. Innkomne saker
7. Valg etter vedtektenes §  6
    Alle valg gjelder for hele valgperioden.
8. Avslutning


§5  EKSTRAORDINÆRT   ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller 1/4 del av medlemmene
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er grunnlaget for innkallingen.
Innkallingen skal skje med minst 2 ukers varsel.
§6  VALG
Valg på årsmøtet foregår slik:
a) Leder og havnesjef velges for 1 år.
    Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
b) Kasserer, sekretær, dugnadsansvarlig, styremedlem og varamedlem velges for to år slik at halvparten velges    annenhvert år.
c) Valg av to revisorer for to år slik at en velges hvert år.
d) Valg av valgkomite med to medlemmer slik at en velges hvert år.
e) Årsmøtet kan velge representant(er) for forbund foreningen er medlem av.
f) Årsmøtet kan ved behov velge andre tillitsmenn utenom styret.
§7 BORTVISNING OG EKSKLUSJON
Styret har rett til å bortvise medlemmer hvis det foregår uvettig båtbruk i eller i nærheten av havnene  eller innenfor  merkede badeplasser, eller ved andre brudd på vedtektene eller havnereglementet. Ved grove brudd kan dette gjøres uten forutgående advarsel.
Styret har rett til påpeke endringer av båtplassens bredde og bortvise medlemmer som gjør slike endringer.
Båter kan pålegges fjernet fra havnen i vinterhalvåret. 
Ved gjentagelse av brudd kan styret ekskludere medlemmer Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet.
Det vises for øvrig til havnereglementet.
§8 KONTINGENT OG AVGIFTER
Styret skal innkreve kontingent og avgifter forskuddsvis av medlemmene. Årsmøtet fastsetter størrelsen på disse for et år av gangen. Medlemmer som skylder kontingent og/eller avgifter for  et år kan ikke regne med båtplass i havnen, og vil etter  varsel bli strøket som medlem uten at kravet på det skyldige bortfaller.
§9 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen fattes av ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning tar det avsluttende møte stilling til disponering av foreningens midler.


MOELV 
BÅTFORENING


VEDTEKTER
&
HAVNEREGLEMENT
FOR
BÅTHAVNA


§


2006