Årsberetning 2017

ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2017

STYRET
Styret har i perioden bestått av:
Leder Kjell Engen
Havnesjef Bjørn Runar Bakke
Kasserer: Lars Skar

Sekretær: Tormod Kvisler
Dugnadsansvarlig: Leif Sverre Thørud
Styremedlem Artur Western
Varamedlem: Erik Schjerpen.   

MEDLEMMER
Foreningen hadde ved utgangen av 2017 registrert 176  medlemmer. 

KLUBBHUSET
Huset fungerer greit. Vanntårnet hadde avtale med foreningen om servering i havna i 2017.
Dette fungerte ganske greit. Styret må jobbe med ny avtale for 2018.

BRYGGEPLASSER
Foreningen disponerer ca. 550 meter bryggeplass. Ved inngangen til ny sesong har vi noen mindre bryggeplasser. V i har skiftet ut Putten brygga og noen uteriggere og 1 dell på 10 meter på brygge 5 i  2017. Vi har hatt veldig bra pågang etter brygge plasser.

DUGNADER 
Dugnadsinnsatsen i 2017 var stort sett god!  Det er fortsatt noen som ikke møter til dugnad. 

VAKTORDNINGEN
Etter årsmøtevedtak  i 2016 ble det vedtatt å leie inn vaske hjelp.  Da har vakta jobb på kvelden å plukke søppel, se etter om alle båter er fortøyd og alt er i orden. Styret minner om at vaktgebyr ikke er å betrakte som  "frikjøp" av vakt.  Dette er en "bot" for ikke utført oppdrag! 
Sesongen forløp greit uten store forstyrrelser. 

SOSIALE TILTAK
Ingen slike tiltak i regi av foreningen i 2017.

BETALING -, INNKREVING AV GEBYR OG AVGIFTER.
Fremdeles mange som ikke betaler innen fristen. Dette fører til ekstraarbeid for kasserer og leder. Vi gjentar derfor: Er det problemer med betalinger, så ta kontakt med kasserer eller styret. Vi finner som oftest en løsning. 
Det er fremdeles noen som "sier opp" medlemskap og båtplass ved å unnlate å betale, men dette  har blitt bedre. Vi ber om at oppsigelse sendes styret! Se vedtekter §8.

VINTEROPPLAG:
Båter som vinterlagres i havna SKAL fjernes om våren henhold til havnereglement. 
Det skal også ryddes ordentlig etter opplaget når båt er sjøsatt! Opplagsutstyr som ikke fjernes vil bli fjernet uten forvarsel og for eiers regning.

ØKONOMI
Foreningens økonomiske situasjon er god og under kontroll tros store innvesteringer i 2017. Det vises i den forbindelse til regnskap og budsjett. 

Styret